OPEN VPN mit AD

https://www.dmosk.ru/instruktions.php?object=kak-nastroit-openvpn-server-i-vklyuchit-autentifikatsiyu-cherez-ldap-active-directory

https://habrahabr.ru/post/273371/